Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Keo Lôm

Bản Tìa Ghênh C - Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
0898747456
dbn-dienbiendong-ptdtbtthcskeolom@edu.viettel.vn